"KISÚJBÁNYAI BARÁTI KÖR"

    

             

                                     

 

                                         ALAPÍTÓ OKIRATA

 

 

Alapítók a Polgári Törvénykönyv 74/A-F §-ainak megfelelően az alábbi

 

                                   Alapítványt

 

létesítik, határozatlan időre.

 

1./ Az alapítvány neve: „Kisújbányai Baráti Kör” Alapítvány.

 

2./Az alapítvány székhelye: 7694 Hosszúhetény, Kisújbánya 53.

 

3./ Az alapítvány célja:

a)     Kisújbánya évszázados néprajzi, kulturális örökségének, építészeti, településképi értékeinek és hagyományainak kutatása, megőrzése és bemutatása.

b)     Kisújbánya természeti környezetének megóvása együttműködve a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészetével és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal.

c)     A Hosszúhetényi Önkormányzat segítése, Kisújbánya infrastrukturális gondjainak, nevezetesen úthálózatának, csapadék elvezetésének, természetes vízforrásoknak és patakoknak, kommunális hulladékok tárolásának megoldásában, anyagi és fizikai támogatással.

d)     Tevékeny részvétel Kisújbánya kulturális életében, a közösségi munkák szervezésében.

e)     Tevékeny részvétel Kisújbánya közbiztonsági és vagyonvédelmi feladatainak ellátásában

f)      Tevékeny részvétel a Szent Márton Út Baranya megyei szakaszának kialakításában, együttműködve az érintett települések önkormányzataival, a Pécsi Püspökséggel, turisztikai szervezetekkel és a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa egyesülettel.

g)     A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Alapítók az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítvány aláírását követve 15 napon belül az alábbi induló tőkét biztosítják:

 ..............

Az alapítvány törzstőkéje összesen 165.000,- forint azaz egyszázhatvanötezer forint, melynek megőrzéséről és gyarapításáról a kuratórium köteles gondoskodni.

 Az alapítvány tevékenységének és fenntartásának költségeit az alapítvány jövedelméből és pályázatok útján kell biztosítani.

 Az alapítvány pénzeszközeiről a kuratórium nyilvántartást köteles vezetni.

 Az alapítvány az okirat 3. pontjában meghatározott céljainak megvalósítására az alapító összeg, a befolyt egyéb támogatások valamint mindezen jövedelmek kamatai szolgálnak.

 Az alapítvány könyvvezetésére és gazdálkodására a hatályos és vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni, és azok alapján kell eljárni.

 Az alapítványi vagyon nyitott, így bárki által és bármilyen összegű pénz befizetésével növelhető és támogatható.

 A kuratórium határozatban dönt arról, hogy mikor milyen célra milyen összegek kerülnek felhasználásra.

Az alapítvány szerve a kuratórium.

 Elnökét, a kuratórium tagjait az alapítók jelen okirat szerint egybehangzó szavazással bízzák meg.

A megbízás határozatlan időre szól, így a személyek visszahívásáról, avagy lemondásuk elfogadásáról szintén az alapítók egybehangzó szavazással döntenek.

 A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza és nyílt szavazással.

A kuratórium határozatait írásba kell foglalni, és arról nyilvántartást kell vezetni.

 A kuratórium üléseit évente legalább kétszer össze kell hívni. Az összehívás a kuratórium elnökének feladata, akadályoztatása esetén az ülést bármely két kuratóriumi tag összehívhatja.

A kuratóriumi ülések nyilvánosak, kivéve, ha a kuratórium tagját érintő kérdésben döntenek.

Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van.

Az ülésről emlékeztetőt kell felvenni és azt minden jelenlévő tag aláírja.

Az emlékeztető a hozott határozatokat is tartalmazza.

A kuratórium üléseit az évi két kötelező ülésen kívül bármikor a felmerült problémákra tekintettel össze lehet hívni.

 A kuratórium bizonyos feladatok  ellátására bizottságot hozhat létre, illetőleg személyeket bízhat meg.

 A kuratórium elnöke: Derksen Gyöngyi

 A kuratórium tagjai:  Strung Nándor, Bene Brigitta, Bartha Csaba Lajosné /szül: Szabó Judit/,Nagy Attila

 A kuratórium két tagjának együttesen képviseleti, aláírási és utalványozási joga van. Az alapítvány bankban vezetett számlájáról pénzfelvételt továbbá kifizetést a kuratórium két tagja együttes aláírással alkalmazhat.

 A kuratórium éves beszámolóját az elnök állítja össze és terjeszti elfogadásra a kuratórium elé, mely beszámolót a kuratórium egyszerű többséggel fogadja el.

 

Az alapítvány megszűnik amennyiben a Ptk.74/E.§-ában írt bármely feltétel bekövetkezik.

Megszűnés esetén a megmaradt alapítványi vagyont az alapítók döntése szerinti hasonló célok érdekében működő alapítvány támogatására kell fordítani.

 

Kisújbánya, 2000.április 12.

 Módosítva: 2002. május 1.

 Módosítva: 2005. szeptember 30.

 Módosítva: 2005.december 29.

 Módosítva: 2006. február 4.

 Módosítva: 2013.április 17.

 Módosítva: 2013. június 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél


ESEMÉNYNAPTÁR
« Előző év / hónap
Következő év / hónap »
Mai dátum

ESEMÉNYEK

KÖZELI ESEMÉNYEK

Kisujbanyamosolya.hu 2009 © Minden jog fenntartva!